ทำเนียบผู้อำนวยการ

1. นพ.นิรัช           หุ่นดี ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2510 – 2513
2. นพ.พงศ์เทพ    เทพสมาน ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2515
3. นพ.ธเนศ          สุธีรวุฒิ ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2516
4. นพ.นคร            เมธาธรรม ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2517
5. นพ.ไพรชนม์   ธรรมาพานนท์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2518
6. นพ.สมชัย         ภิญโญพรพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2519
7. นพ.วิทยา          มีสมรรถ ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2520
8. นพ.ปวิณ           ดุรงค์เวโรจน์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2521-2522
9. นพ.สาวิตร        สงวนวงศ์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2523 – 2525
10. นพ.สมบุญ     ศรีนิมิพันธ์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2526
11. นพ.พลเดช     ปิ่นประทีป ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2527 – 2533
12. นพ.สุเทพ       กลชาญวิทย์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2533- 2535
13. นพ.อำนาจ     สุขขี ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2535-2539
14. นพ.สมบูรณ์   พันธวงษ์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2539 – 2540
15. นพ.สุธน         ชินวุฒิ ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2540 – 2541
16. นพ.วรวิทย์     รุจิรวนิชเทพ ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2541 – 2542
17. นพ.สุธน         ชินวุฒิ ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2542 – 2543
18. พญ.ศรีสกุล    อุ่นพันธ์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2543 – 2545
19. นพ.บุญชัย      ธีระกาญจน์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2545 – 2547
20. พญ.นิภาพร   ศรีอุบล ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2547 – 2549
21. นพ.จักริน       สมบูรณ์จันทร์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2549 – 2552
22. นพ.อิ๊ดยังวัน  ยงย่วน ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน