รายงานสถานะการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมบริการ