พ.ร.บ. ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

<iframe src=”https://drive.google.com/file/d/1qv7YLZeJrR6G2pN0sgyLhqlogfRUvYIG/preview” width=”100%” height=”800″></iframe>