วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

 

พันธกิจ (Mission)

1.พัฒนาระบบบริการ ให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติแบบองค์รวม โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสารสนเทศเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3.พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้สะดวกและปลอดภัย
4.สนับสนุนให้ทุกภาคีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพ

 

เป้าหมาย (Goals)

1.ประชาชนในอำเภอพรหมพิราม ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ
2.บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขในการทำงาน
เก่ง  = สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ)

ดี     = พฤติกรรมบริการลูกค้า (ทั้งภายนอก และภายใน)
สุข  = สุขภาพดีและพึงพอใจในการทำงาน
3.เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม

 

วัฒนธรรมองค์กร

ปลอดภัย → ต่อเนื่อง → เชื่อมโยง → พึงพอใจ
ปลอดภัย     =    ลูกค้าได้รับบริการที่ปลอดภัย
ต่อเนื่อง       =    ลูกค้าได้รับบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงานที่ดี
เชื่อมโยง     =    มีการเชื่อมโยงข้อมูล/กระบวนการภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงาน
พึงพอใจ      =    ลูกค้ามีความพึงพอใจในการเข้ามารับบริการในโรงพยาบาล

 

ค่านิยมขององค์กร :  MOPH+R

M: Mastery                                 =  เป็นนายตนเอง
O: Originality                             =  เร่งสร้างสิ่งใหม่
P: People Centered Approach = ใส่ใจประชาชน
H: Humility                                =  ถ่อมตน อ่อนน้อม
R: result Based                          =  เพียบพร้อมผลงาน

 

คำขวัญโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพรหมพิราม สะอาดและสวย มีมาตรฐาน บริการด้วยรอยยิ้ม