ประวัติผู้อำนวยการ

E – Mail
isyoungone@hotmail.com
isyoungone@gmail.com
โทร: 055-369034  ต่อเบอร์ภายใน 102

ประวัติการศึกษา
– ปี 2530 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปี 2541 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงาน
1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
3. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย จ.อุตรดิตถ์
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.อุตรดิตถ์
5. รองผู้อำนวยการ สปสช. สาขาเขตพื้นที่พิษณุโลก
6. ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 3 นครสวรรค์
7. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สปสช. ขต 2 พิษณุโลก