ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา electronic (e-bidding)

Leave a Comment