[ประกวดราคา] เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Comment