[ประกวดราคา] เรื่อง เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณภูมิตํ่าด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง

Leave a Comment