[ประกาศ] รายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้คววามสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน)

Leave a Comment