EB7.5 แจ้งเวียนประกาศกรอบแนวทางการบริการผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

Leave a Comment