พยายาลดีเด่นระดับ คปสอ.พรหมพิราม รับเกียรติบัตรวันพยายาลแห่งชาติ ปี 2562

1. นางปภาวี รอดแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพรหมพิราม 
อายุ 58  ปี  อายุงาน  36    ผลงาน CQI  เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการคัดกรองสงสัยวัณโรคปอดที่ OPD  ปี  62     รับรางวัล ระดับอำเภอ  

2. นางนิตยาภา นิธิสมบัติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หน่วยงาน เวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพรหมิราม
อายุ 55 ปี อายุงาน 32  ปี ผลงาน CQI เรื่องเทคนิค MI ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้  ปี 2562 ผลงานระดับอำเภอ

3. นางสาวสุนีย์ กุลณปักษ์ พยาบาลวิชาชีพ รพสต.ดงประคำ อายุ  38  ปี  อายุงาน 14 ปี  ผลงาน CQI เรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช  รพ.สต  ดงปะคำ  อ.พรหมพิราม ปี  2562

Leave a Comment