ภาพพิธีเปิดอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลพรหมพิราม

Leave a Comment