ประกวดราคาซื้อเครื่อง X-ray ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน 1 เครื่อง

ประกวดราคาโดย สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

Leave a Comment