[ประกาศ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตร จํานวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

[ประกาศ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณภูมิตํ่าด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐ % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร จํานวน ๑ เครื่อง

อ่านต่อ

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. จํานวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จํานวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

[ประกวดราคา] เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

[ประกวดราคา] เรื่อง เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณภูมิตํ่าด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง

อ่านต่อ