ทีมพัฒนาบุคลากรและวิชาการ HUM

ทีมพัฒนาบุคลากรและวิชาการโรงพยาบาลพรหมพิราม

                     

๑.นพ.อิ๊ดยังวัน       ยงย่วน                    ผู้อำนวยการโรงพยาบาล                     ประธาน

๒. นพ.พุฒิรักษ์     รักษ์ย่อง                  นายแพทย์ชำนาญการ                          รองประธาน

๓. ทพ.ฉัตรชัย       มาแก้ว                    ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ               กรรมการ

๔. นางปิยมาลย์    อาชาสันติสุข          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                  กรรมการ

๕. นางปัทมา       ลอยเวหา                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                 กรรมการ

๖. นางนิตยาภา     นิธิสมบัติ                 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                 กรรมการ

๗. นางปฐมาภรณ์  ชัยเพ็ชร                  เภสัชกรชำนาญการ                              กรรมการ

๘. นส. อังคณา      สังข์สนิท                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                 กรรมการ

๙. ภก.คำณบ        มากจุ้ย                     เภสัชกรชำนาญการพิเศษ                    กรรมการ

๑๐. นส.สุกัญญา  ธีระวรรณ                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                 กรรมการ

๑๑. นายประเชิญ ทองจันทร์                นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ       กรรมการ

๑๒.นายเสกสรร  เส็งทอง                     เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบิติงาน      กรรมการ

๑๓.นายชวณัฐ      เพ็งสลุด                  แพทย์แผนไทย                                     กรรมการ

๑๔.นางวรางคณา   บุบผา                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

๑๕.นส.กาญจนา    มีผล                       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                 กรรมการและเลขานุการ

 

 

บทบาทหน้าที่

๑. วางแผนพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงาน

๒. พัฒนาบุคลากรเพื่อให้โรงพยาบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรมของบุคลากร

๔. ส่งเสริมให้บุคลากรประกอบวิชาชีพอย่างมีมาตรฐานและธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม

๕. วางแผนจัดอัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๖. วางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

 

 

เป้าหมาย

บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

เก่ง = สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ)

คนดี = เป็นคนดี

สุข = สุขภาพดี พึงพอใจในการทำงาน